Psi Hotel Morris to przy­do­mo­wy, ka­me­ral­ny, pro­fe­sjo­nal­ny ho­te­lik dla psów, gdzie Twój przy­ja­ciel bę­dzie spę­dzał czas w ro­dzin­nej atmo­sfe­rze. Ho­te­lik znaj­du­je się w gra­ni­cach War­sza­wy w Chosz­czów­ce na war­szaw­skiej zie­lo­nej Bia­ło­łę­ce.

Ofe­ru­je­my 6 do 8 pro­fe­sjo­nal­nie wy­po­sa­żo­nych bok­sów w kli­ma­ty­zo­wa­nym po­miesz­cze­niu, tak aby za­pew­nić czwo­ro­no­gom naj­wyż­szy kom­fort. W na­szym ho­te­lu każ­dy z kli­en­tów trak­to­wa­ny jest indywi­du­al­nie.

W cią­gu dnia jest czas na za­ba­wę, spa­ce­ry, od­po­czy­nek, po­sił­ki oraz za­ję­cia so­cja­li­za­cyj­ne pod okiem zoo­psy­cho­lo­ga. Po­miesz­cze­nie i wy­bie­gi są sta­le mo­ni­to­ro­wa­ne. Ho­tel jest pod sta­łą opie­ką weterynarza.

Wyświetlenia: 1035   Przejścia na stronę www: 95  
Adres:
Brzezińska 2F, 03-075 Warszawa
Telefon:
+48 507 844 151